ระบบตรวจสอบค่าไฟฟ้าหอพักลักษณานิเวศ


งานหอพัก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เกี่ยวกับระบบ

ระบบนี้เกิดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาในการตรวจสอบค่าไฟฟ้าในห้องพัก และพิมพ์ใบแจ้งยอด/ใบเสร็จรับเงิน
เพื่อนำไปชำระที่ธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์