บันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ

หน่วยงานผู้จัดกิจกรรม

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

วันที่จัดกิจกรรม/โครงการ

 

เลขประจำตัวนักศึกษา

ชื่อ - นามสกุล

สำนักวิชา

 

...

เลือก เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล สำนักวิชา วันที่-เวลา
            เมื่อสร้างไฟล์รายชื่อเสร็จแล้ว ส่งไฟล์มาที่อีเมล์ : gwatch@wu.ac.th