ระบบจองคิว

เปิดระบบให้จองคิวรับการสัมภาษณ์ ทุนการศึกษาทั่วไป ประจำภาคเรียนที่ 2/2561

วันที่ 23-25 และ 28-30 มกราคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. และ 13.00-15.00 น.

ณ ห้องสำนักงานส่วนกิจการนักศึกษา อาคารไทยบุรี (ชั้น 2)

วิธีการจองคิว

  • เลือกวันที่ต้องการจองคิว
  • เลือกช่วงเวลาที่ต้องการจองคิว
  • กดปุ่ม [จองคิว] เพื่อจองคิวรับบริการในช่วงเวลาและวันนั้น
  • หากต้องกาารยกเลิกการจองคิว เลือกปุ่ม [ยกเลิก] เพื่อยกเลิกการจองคิวในช่วงเวลานั้น แล้วจึงจองคิวในวันที่-เวลาอื่น

View details »

กรณียกเลิกการจองคิวไม่ได้

อาจเป็นเพราะอยู่นอกช่วงเวลาที่อนุญาตให้นักศึกษายกเลิกการจองคิวแล้ว เพราะการยกเลิกอาจกระทบต่อการให้บริการในวันที่-เวลานั้น หากเป็นเหตุสุดวิสัย ให้นักศึกษาติดต่อ :

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการด้านทุนการศึกษา
ส่วนกิจการนักศึกษา อาคารไทยบุรี

View details »

ปัญหาที่พบบ่อย

Q : เข้าระบบไม่ได้

A : ระบบนี้ไม่ได้เปิดสำหรับนักศึกษาทุกคน แต่จะเปิดให้เฉพาะนักศึกษาที่สมัครทุนการศึกษาทั่วไป ภาค 2/2561 แล้วเท่านั้น

Q : วันที่-เวลาที่เปิดให้จองน้อย

A : ช่วงเวลาที่เปิดให้จองขึ้นอยู่กับการพิจารณาจัดสรรโดยเจ้าหน้าที่ทุนการศึกษา โดยพิจารณาจากจำนวนผู้รับทุน และจำนวนกรรมการสัมภาษณ์

Q : จองแล้วยกเลิกจองไม่ได้

A : ระบบจะปิดการจองและยกเลิกจองก่อนวันให้บริการจริง เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดระบบก่อนการให้บริการ ผู้จองควรเลือก วันที่-เวลา ตามที่เข้ารับบริการได้จริง หากมีเหตุสุดวิสัยที่ต้องเปลี่ยนแปลงวัน-เวลารับบริการกรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่ทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา

View details »